Perioperative Evaluation and Management of Patients on Glucocorticoids

Glucocorticoids เป็นยาที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ในหลายโรค ในบางกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้มีกด hypothalamic pituitary adrenal axis (HPA) ในกรณีที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับการผ่าตัด จึงต้องมีการประเมินก่อนผ่าตัด และวางแผนปรับยาอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิด adrenal crisis

ใน review ฉบับนี้ จาก Journal of the Endocrine Society ได้สรุปแนวทางการดูแล perioperative สำหรับ ผู้ป่วยที่ได้รับ glucocorticoids อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ pathophysiology อาการของ perioperative adrenal insufficiency ผลของ glucocorticoids ในรูปแบบต่างๆต่อ HPA axis รวมถึงยาต่างๆที่ผลต่อ glucocorticoids metabolism การประเมิน adrenal function  ตลอดจน perioperative glucocorticoids management โดยมีการ review ข้อมูล regimen ในการให้ glucocorticoids แบบต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย จาก review นี้แนะนำว่าอาจพิจารณาให้ perioperative glucocorticoids ในขนาดน้อยลง และ ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิม เพื่อป้องกันผลข้างเคียง glucocorticoids ซึ่งขนาดที่เหมาะสมนั้น ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

https://academic.oup.com/jes/article/7/2/bvac185/6865156

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ