หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน

หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน  จัดทำโดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยง “เบาหวาน” ท […]

Functional Hypothalamic Amenorrhea

FHA คือ ภาวะไม่ตกไข่เรื้อรัง (chronic anovulation) โดยหาสาเหตุไม่พบ  มักสัมพันธืกับภาวะเครียด น้ำหนักลด ออกกำลังกายหนัก เป็นต้น จึงเป็นการวินิจฉัยโดยก […]