World Diabetes Day ปี 2018-2019 ธีม The Family and Diabetes.

  สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศธีมวันเบาหวานโลกปี 2561-2562 ภายใต้หัวข้อ The Family and Diabetes เนื่องจากปัจจุบัน มีจำนวนประชากรมากถึง 425 ล้าน […]

ปัจจัยเสี่ยงกระดูกหัก

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี พบกระดูกพรุนและหักได้มากกว่าผู้อายุน้อยกว่า50ปี   โดยเพศหญิงพบมากถึง 1 ใน 3 เพศชายพบ 1 ใน5 ปัจจัยเสี่ยงภาวะกระดูกพรุ […]

Pituitary Stalk Lesions

Pituitary Stalk  ที่หนาตัว ถือว่ามีความผิดปกติ  โดยลักษณะพบได้หลายแบบ เช่น หนาทั้งหมด หนาเป็นรูป v shape หนาเป็นแบบเพชร หรือหนาแบบปิรามิด ดังรูป สาเหต […]

องค์ประกอบปากกาอินซูลิน

องค์ประกอบปากกาอินซูลิน บรรยายส่วนประกอบของปากกาฉีดอินซูลินชนิดต่างๆอย่างละเอียด ได้แก่ – ปลอกปากกา – กระบอกบรรจุหลอดยา – ตัวปากกา & […]