ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกที่เข้ารวมประชุมงาน Academic Endocrine Weekend 2562

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกที่เข้ารวมประชุมงาน Academic Endocrine Weekend 2562 Theme Dinner ในปีนี้คือ อาละดิน ขอความร่วมมือในการแต่งกายใน Theme ดังกล […]

เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ตามที่ แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการศึกษา […]

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 34

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 34 Update in Endocrinology วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระ […]