Newly Discovered Abnormal Glucose Tolerance in Patients With Acute Myocardial Infarction and Cardiovascular Outcomes: A Meta-analysis

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา meta analysis ของอุบัติการณ์การพบความผิดปกติของน้ำตาล (newly discovered abnormal glucose tolerance) และความเสี่ยงของการเกิดภาว […]

Prevalence of asymptomatic radiographic vertebral fracture in postmenopausal Thai women

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอุบัติการณ์ของการพบกระดูกสันหลังหักโดยไม่มีอาการจากภาพรังสี ในผู้หญิงไทยวัยหมดระดู จัดทำโดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฉัตรเลิศ พงษ์ไ […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2563

เรื่อง การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2563 ตามที่แพทยส […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมกรอกใบสมัครด้วยต […]