การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมกรอกใบสมัครด้วยต […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2562

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ฝึกอบรมและสอบ 02/2562 เรื่อง การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการป […]

กำหนดการสอบประจำปี 2562

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ สอบข้อเขียน  – MCQ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12 […]

กำหนดการสอบ ประจำปี 2561

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ สอบข้อเขียน  – MCQ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9 […]