update diabetic nephropathy

เบาหวานที่ควบคุมไม่ดี ส่งผลให้เกิด เบาหวานลงไต (diabetic nephropathy) ซึ่งทำให้ไตวายเรื้อรัง จนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต กลไกที่ทำให้ไตเสื่อมจากเบาหวา […]