An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence

บทความนี้เพิ่งได้รับการเผยแพร่ online ในเดือน พฤศจิกายน 2560   โดย update ทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับโรค PCOS ในวัยรุ่นทั้งในด้าน พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย […]

IDF Diabetes Atlas 8th edition

ในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2560 ได้มีการอัพเดต IDF Diabetes Atlas 8th edition ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจไว้สำหรับอ้างอิงหลายอย่าง เช่น ปัจจุบันมีผู้เป็นเบาหวานทั่ […]