An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence

บทความนี้เพิ่งได้รับการเผยแพร่ online ในเดือน พฤศจิกายน 2560   โดย update ทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับโรค PCOS ในวัยรุ่นทั้งในด้าน พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย […]

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

**มาแล้ว ฉบับสมบูรณ์** หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จัดพิมพ์ครั้งที่ 3  จำนวนเพียง 3500 เล่มเท่านั้น พร้อมจำหน่าย ในราคาเล่มละ  […]