World Diabetes Day ปี 2018-2019 ธีม The Family and Diabetes.

  สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศธีมวันเบาหวานโลกปี 2561-2562 ภายใต้หัวข้อ The Family and Diabetes เนื่องจากปัจจุบัน มีจำนวนประชากรมากถึง 425 ล้าน […]

รูปแบบการดูแลเบาหวานของศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศควรเป็นอย่างไรในอนาคต

บทความนี้ได้เสนอแนวคิดว่าศูนย์เบาหวานที่เป็นเลิศในด้านการดูแลเบาหวานควรมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างเพื่อใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนาทิศทางการทำงานของศูนย์เบาหวา […]

ปัจจัยเสี่ยงกระดูกหัก

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี พบกระดูกพรุนและหักได้มากกว่าผู้อายุน้อยกว่า50ปี   โดยเพศหญิงพบมากถึง 1 ใน 3 เพศชายพบ 1 ใน5 ปัจจัยเสี่ยงภาวะกระดูกพรุ […]