ข้อแนะนำเกี่ยวกับ ภาวะขาดวิตามินดี ในคนไทย

  ระดับ 25(OH)D ที่บ่งว่ามีภาวะขาด vitamin D คือน้อยกว่า 20 ng/mL ไม่แนะนำให้คัดกรองระดับ 25(OH)D ในประชาชนทั่วไป แต่อาจพิจารณาวัดระดับ 25(OH)D ใ […]