พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 1. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award  มีผู้ได้รับรางวัล 2 […]

พิธีมอบวุฒิบัตรแด่อายุรแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม สำเร็จการฝึกอบรมในปี พ.ศ.2559

นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

1 รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่ พญ.พัชญา  บุญชยาอนันต์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 รางวัล Distinguished Clinical Re […]