COVID-19 collection from EJE

Endocrinology in the time of COVID-19 ช่วงนี้ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้การรักษาผู้ป่วยในภาวะต่างๆในทางอายุรกรรมทุกส […]

Management of Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Consensus Statement From an International Expert Panel

Latent Autoimmune Diabetes in Adults หรือย่อว่า LADA ผู้เป็นเบาหวานกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 คือในระยะแรกสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องใช […]

Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease Algorithm – AACE/ACE 2020 Consensus Statement

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกแนวทางคำแนะนำเรื่อการจัดการโรคไขมันในเลือดผิดปกติเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดฉบับใหม่ 2020 ซึ่งปรับปรุ […]

The Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease (CKD)

KDIGO ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรระดับโลกในด้านโรคไตได้ออกแนวทางแนะนำการจัดการเบาหวานในผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังเป็นครั้งแรกในปี 2020 เพราะช่วงนี้เป็ […]

The Evolution of Insulin and How it Informs Therapy and Treatment Choices

เนื้อหาบรรยายถึง ประวัติความเป็นมาของอินซูลินในระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา เริ่มจากสกัดจากตับอ่อน จนถึงผลิตสังเคราะห์เองในรูปแบบ recombinant human insul […]