องค์ประกอบปากกาอินซูลิน

องค์ประกอบปากกาอินซูลิน บรรยายส่วนประกอบของปากกาฉีดอินซูลินชนิดต่างๆอย่างละเอียด ได้แก่ – ปลอกปากกา – กระบอกบรรจุหลอดยา – ตัวปากกา & […]

Bone turnover markers: are they clinically useful?

การติดตามผลการรักษาโรคกระดูกพรุนในปัจจุบันยังคงใช้เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (bone mineral density; BMD) เป็นวิธีมาตรฐาน ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่อ […]