บทความเรื่อง Diabetic Microvascular Disease โดย The Endocrine Society

บทความนี้จาก The Endocrine Society ทบทวนกลไกทั้งทางด้าน biochemical และ cellular ที่มีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวบรวมสรุปผลเสียที่ […]

Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline2017

แนวทางในการดูแลด้านต่อมไร้ท่อในชายหญิงข้ามเพศโดยสมาคมต่อมไร้ท่อของอเมริกาเป็นการอัพเดตจากแนวทางเดิมเมื่อปี 2009 หลักสำคัญของแนวทางมีดังนี้ การรับรองกำ […]

ผลของการฉายแสงต่อการทำงานของต่อมใต้สมองในผู้ป่วยเนื้องอกสมองที่นอกเหนือจากต่อมใต้สมอง

ผลของการฉายแสงต่อการทำงานของต่อมใต้สมองในผู้ป่วยเนื้องอกสมองที่นอกเหนือจากต่อมใต้สมอง J Clin Endocrinol Metab 2005 90: 6355-6360 ปี 2548 Hypothalamic- […]