Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2565

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 37

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 37 วันที่ 20-22 กรฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย   […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2565

  เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2565 &nbs […]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 รอบ 2

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 รอบที่ 2                        วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารั […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ […]