การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการฝึกอบรม 2566

    การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการฝึกอบรม 2566   รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลา […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2565

  เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2565 &nbs […]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 รอบ 2

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 รอบที่ 2                        วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารั […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ […]

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สมาคมต่อมไร […]