ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 รอบ 2

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 รอบที่ 2                        วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารั […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ […]

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สมาคมต่อมไร […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2564

  เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2564 ตามท […]

การหยุดยา SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) แนะนำให้หยุดยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด  เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือ […]