การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ […]

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สมาคมต่อมไร […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2563

เรื่อง การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2563 ตามที่แพทยส […]

การหยุดยา SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) แนะนำให้หยุดยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด  เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือ […]

The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for the Definitive Surgical Management of Thyroid Disease in Adults

แนวทางการรักษาโรคไทรอยด์ด้วยการผ่าตัด หัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น อาการที่น่าสงสัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งไทรอยด์ เช่น เสียงแหบ กลืนลำบาก รู้สึกมีอะไรจุกคอ (gl […]