แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2559

แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นผลงานจากคณะทำงานร่างแนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากสมาคมหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย สมาคมแพท […]