Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes: ADA2018

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน  ควรลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 5% จากนน.เดิม  ดังนี้ จำกัดอาหาร (ลดแคลอรี่จากอาหารประมาณ 500–750 kcal ต่อวัน […]

แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก พ.ศ.2557

แนวทางนี้ออกโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีเนื้อหาดังนี้ ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก การวินิจฉัยโรคอ้ […]