World Diabetes Day ปี 2018-2019 ธีม The Family and Diabetes.

  สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศธีมวันเบาหวานโลกปี 2561-2562 ภายใต้หัวข้อ The Family and Diabetes เนื่องจากปัจจุบัน มีจำนวนประชากรมากถึง 425 ล้าน […]