AACE Position Statement: COVID-19 and People with Adrenal Insufficiency and Cushing’s Syndrome

ผู้ป่วยที่มีภาวะฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตพร่องจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากขึ้น สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกาจึงมีคะแน […]

Endocrine-Related Adverse Events ที่เกิดจาก Immune Checkpoint Inhibitors

ปัจจุบันมีการนำ immunotherapy หรือ immune checkpoint inhibitors มารักษามะเร็งหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงของยา […]