Examination Program

 

สอบข้อเขียน 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ

สอบข้อเขียน 

– MCQ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

– สอบอัตนัย เวลา 13.00-16.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

สอบรายยาว

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  (สถานที่ในการสอบจะแจ้งแพทย์ให้ทราบภายหลัง)

สอบปากเปล่า

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า