ชื่อผู้ได้รับรางวัลและชื่อผลงานวิจัยด้านโรคเบาหวาน

ชื่อผู้ได้รับรางวัลและชื่อผลงานวิจัยผลงานวิจัยด้านโรคเบาหวาน

ผลงานวิจัยด้านโรคเบาหวาน

ปี พ.ศ. ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อผลงานวิจัย
2547 พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ THE DIFFERENCES IN INSULIN SENSITIVITY, BETA  CELL FUNCTION AND ADIPONECTIN LEVELS BETWEEN OBESE WOMEN WITH AND WITHOUT DIABETES
2548 นพ.สุภมัย สุนทรพันธุ์ DETERMINATION OF URINARY GLUCOSE 1 HOUR AFTER 50-GRAM ORAL GLUCOSE LOADING : AN ALTERNATIVE SCREENING TEST FOR GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
พญ.วัลยา จงเจริญประเสริฐ ASSOCIATION OF MITOCHONDRIAL DNA POLYMORPHISMS AND TYPE 2 DIABETES IN THAIS
2549 พญ.พรศิริ สิริธัญญานนท์ FREQUENCY AND RISK FACTORS OF ASPIRIN NON-RESPONDER IN THAI TYPE 2 DIABETES PATIENTS
2550 พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ TINOSPORA CRISPA (BO-RA-PED) ENHANCES MUSCLE GLUCOSE UPTAKE BY UP REGULATION OF GLUCOSE TRANSPORTER PROTEINS AND PATHWAYS
พญ.วัลยา จงเจริญประเสริฐ GENETIC POLYMORPHISMS OF THE PLATELET RECEPTORS P2Y1 AND GP IB ALPHA AND RESPONSE TO ASPIRIN IN THAI TYPE 2 DIABETES PATIENTS
2551 พญ.วัลยา จงเจริญประเสริฐ CIRCULATING HEPATOCYTE GROWTH FACTOR IS ASSOCIATED WITH PREVALENT TYPE 2 DIABETES AND PREDICTS FUTURE FASTING PLASMA GLUCOSE
2552 พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ BASELINE OSTEOCALCIN INVERSELY PREDICTS DEVELOPMENT OF DIABETES IN A LONG-TERM FOLLOW-UP COHORT
พญ.พร้อมพรรณ พฤกษากร ASSOCIATION OF RETINOL BINDING PROTEIN 4 AND PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN AT RISK FOR GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
2553 พญ.เพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร BISPHENOL-A EXPOSURE IS ASSOCIATED WITH ABNORMAL GLUCOSE TOLERANCE IN THAIS
2554 พญ.นวพร นภาทิวาอำนวย 25 HYDROXYVITAMIN D LEVEL IN THAI GESTATIONAL DIABETES PATIENTS
2555 นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ CLINICAL CHARACTERISTICS AND LONG-TERM FOLLOW UP OF KETOSIS-PRONE DIABETES IN THAI PATIENTS
2556 พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน REDUCTION OF ATHEROGENIC RISK IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES BY CURCUMINOID EXTRACT: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
2557 พญ.มงคลธิดา อำพลเสถียร GLYCEMIC CONTROL AND METABOLIC PARAMETERS AFTER A VERY LOW CALORIC DIET IN HOSPITAL PERSONNEL WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A PILOT STUDY
2558 นพ.สุรณัฐ เจริญศรี EFFECT OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE TREATMENT ON GLUCOSE METABOLISM IN GESTATIONAL DIABETES WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
2559 พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง EFFECTS OF SUCRALOSE ON INSULIN SECRETION AND SENSITIVITY IN HEALTHY SUBJECTS: A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED TRIAL
2560 พญ.ธนวรรณ คงมาลัย EFFECT OF TEMPERATURE ON THE INSULIN STABILITY OF IN-USE INSULIN PENS
2561 พญ.มงคลธิดา อัมพลสเถียร EFFECT OF INTERMITTENT VERY-LOW-CALORIE DIET ON GLYCEMIC CONTROL AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN OBESE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

 

ไฟล์แนบ