สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
ใบตรวจสอบรายชื่อสมาคมต่อมไร้ท่อฯ Download File size 587 K

 สมาชิกใหม่
ระเบียบและคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก ดังนี้
สมาคมมีสมาชิก 3 ประเภท คือ

  • สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกถาวร (ตลอดชีพ) ของสมาคม ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทนี้ คือ แพทย์ หรือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข และได้ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อ และฮอร์โมน โดยตรงอย่างน้อย 1 ปี และมีความคิดเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  • สมาชิกสบทบ คือ สำหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา เป็นผู้มีความสนใจในงาน และวิชาการด้านโรคต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน มีความคิดเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารลงมติให้เชิญเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ

หลักฐานการสมัคร

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับที่กรอกในใบสมัคร
– ใบสมัครต้องมีสมาชิกสามัญของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยรับรอง 2 คน
– ชำระค่าบำรุงตามระเบียบของสมาคม

ค่าบำรุง

– สมาชิกสามัญ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียว เป็นเงิน 4,000 บาท
– สมาชิกสมทบ ชำระค่าบำรุงราย 3 ปีเป็นเงินครั้งละ 1,000 บาท
– สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าบำรุง

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

– สมาชิกสามัญมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ และออกเสียงในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง
และมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคม
– จะได้รับข่าวสารของสมาคม รวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ตามที่ได้มีระเบียบวาง

  ไว้
– หากสมาชิกท่านใดเปลี่ยน ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่,เบอร์โทรติดต่อ หรือ e-mail กรุณาแจ้งทางสมาคมฯ เพื่อให้การ
ติดต่อระหว่างสมาคมฯและสมาชิก เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

– สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์ของสำนักงานสมาคมฯ ตามระเบียบที่วางไว้

การหมดจากสภาพการเป็นสมาชิก

– ถึงแก่กรรม
– ลาออก ให้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเลขาธิการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
– ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล และคณะกรรมการบริหารลงมติว่าเป็นการเสื่อมเสียแก่สมาคม
ใบสมัครสมาชิกของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ

Attachment Size
ใบสมัครสมาชิก.pdf 664.84 KB

แบบแสดงเอกสารประกอบการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม Download File  size 30K 

ส่งใบสมัครที่
ฝ่ายทะเบียน และ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310