เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ตัวย่อ สตรท ชื่อภาษาอังกฤษ Endocrine Society of Thailand ตัวย่อ EST  ตราสัญลักษณ์ของสมาคมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง ภายในมีสัญลักษณ์ของต่อมไร้ท่อสีขาว และมีตัว อักษรสีขาวที่มุมบนซ้ายของสีเหลี่ยมว่า Endocrine Society of Thailand นอกพื้นสีแดงมีตัวอักษรสีดำ BE 2524 อยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายและตัวอักษรสีดำ AD 1981 อยู่ใต้รูปด้านซ้าย

 

      วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในวิชาการของต่อมไร้ท่อ                                                                       และฮอร์โมนเข้าเป็นกลุ่มก้อน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษากันในปัญหาต่าง ๆ และวิชาการอันเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและ ฮอร์โมนใน                                                          ระหว่างสมาชิก
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน ทั้งจาก                                                          ภายในและภายนอกประเทศ
4. เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาการ การวิเคราะห์ หรือวิจัยของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนแก่แพทย์ บุคลากร สาขา                                                              วิชาชีพอื่น และประชาชนทั่วไป สมาคมฯ อาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับ การประชุมและการ                                                                วิจัยในสาขาวิชานึ้
5. เพื่อสนับสนุนเกิดการยอมรับของสังคมต่อสิทธิผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อจะพึงมี
6. เพื่อติดต่อประสานงานกับข่ายงานและสมาคมต่อมไร้ท่อของต่างประเทศ และจัดการประชุม                                                                            ระดับนานาชาติ
7. จัดการฝึกอบรมและการสอบเพื่อวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ หรือประกาศนียบัตรทางโรคต่อมไร้ท่อ โดยอาจ                                                        ดำเนินการเองหรือร่วมกับองค์กรอี่น