กรรมการบริหารสมาคม

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘
    The Endocrine society of Thailand
 Executive Board Year 2022-2025

นายกสมาคมฯ
President

ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
Dr. Chaicharn Deeroochanawong

อุปนายก คนที่ 1
Vice President 1

นายแพทย์พงศ์อมร บุนนาค
Dr. Pongamorn Bunnag

อุปนายก คนที่ 2
Vice President 2

แพทย์หญิงรัตนา ลีลาวัฒนา
Dr. Rattana leelawattana

เลขาธิการ
Secretary General

แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
Dr.Chardpraorn Ngarmukos

ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General

แพทย์หญิงนวพร นภาทิวาอำนวย
Dr.Navaporn Napartivaumnuay

เหรัญญิก
Treasurer

แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกุล
Dr. Swangjit Suraamornkul

ผู้ช่วยเหรัญญิก
Assistant Treasurer

แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
Dr. Raweewan Lertwattanarak

ประธานวิชาการ
Scientific Chair

แพทย์หญิงอภัสนี บุญญาวรกุล
Dr. Apusanee Boonyavorakul

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 1
Assistant Scientific Chair 1

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
Dr. Hataikarn Nimitphong

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 2
Assistant Scientific Chair 2

แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา
Dr. Lalita Wattanachanya

ประธานฝ่ายปฏิคม
Stewardship Chair

นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน
Dr. Sarat Sunthornyothin

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
Assistant Stewardship Chair

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

Dr. Apiradee Sriwijitkamol

นายทะเบียน
Registrar

นายแพทย์ณัฐพล สถาวโรดม
Dr. Nattapol Sathavarodom

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
Public Relation Chair

แพทย์หญิงศุภวรรณ บูรณพิร
Dr. Supawan Buranapin

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
Assistant Public Relation Chair

แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์
Dr. Puntip Tantiwong

ประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Research Chair

นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
Dr. Weerapan Khovidhunkit

ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
Assistant Research Chair

แพทย์หญิงณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา
Dr.Natthinee Charatcharoenwitthaya

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์
Dr.Supamai Soonthornpun

กรรมการกลาง
Committee

นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
Dr. Petch Rawdaree