งานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 7.00 – 15.30 น. ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล่าซ่ […]