ภาพบรรยากาศพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556

สมาคมได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันอาทิตย […]

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานฯ 2556 วันที่ 2 ส.ค. 56 ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย 2556 วันศุกรที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 11