อนุมัติเครดิตการประชุม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์พิจารณาจำนวนหน่วยกิจกรรม (คะแนน  CME) สำหรับ แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และวิทยากร สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ […]