พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

1 รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่ พญ.พัชญา 
บุญชยาอนันต์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 รางวัล Distinguished Clinical Research in Diabetology ได้แก่ 
นพ.สุรณัฐ เจริญศรี จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

(รางวัล  Endocrine Society Endocrinology Award ได้แก่  พญ.พัชญา  บุญชยาอนันต์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

(รางวัล Distinguished Clinical Research in Diabetology ได้แก่ นพ.สุรณัฐ  เจริญศรี จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี )

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ