กิจกรรมการแสดงในงาน Cultural Night

พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ และแพทย์สมาชิกได้เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ   เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในงาน Cultural Night  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ในงาน AFES 18 […]