การบรรยายพิเศษ “Comprehensive Pituitary Conference” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญสมาชิกและแพทย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง  "ก […]