Functional Hypothalamic Amenorrhea

FHA คือ ภาวะไม่ตกไข่เรื้อรัง (chronic anovulation) โดยหาสาเหตุไม่พบ  มักสัมพันธืกับภาวะเครียด น้ำหนักลด ออกกำลังกายหนัก เป็นต้น จึงเป็นการวินิจฉัยโดยก […]

Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes: ADA2018

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนหรือน้ำหนักเกิน  ควรลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 5% จากนน.เดิม  ดังนี้ จำกัดอาหาร (ลดแคลอรี่จากอาหารประมาณ 500–750 kcal ต่อวัน […]