พิธีมอบรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ ประจำปี พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ

 

รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ ประจำปี 2561  Endocrine Society Award for Distinguished Research in Endocrinology

ได้แก่ แพทย์หญิงลลิตา โลหะวิจารณ์

ชื่อผลงาน OPTIMAL LOADING AND MAINTENANCE DOSE OF VITAMIN D2 FOR TREATMENT OF HYPOVITAMINOSIS D IN THAI ADULTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, DOSE-COMPARISON STUDY

 

รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคเบาหวาน  ประจำปี 2561 Endocrine Society Award for Distinguished Research in Diabetes

ได้แก่ แพทย์หญิงมงคลธิดา อัมพลเสถียร

ชื่อผลงาน EFFECT OF INTERMITTENT VERY-LOW-CALORIE DIET ON GLYCEMIC CONTROL AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN OBESE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ