ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2562

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ฝึกอบรมและสอบ 02/2562 เรื่อง การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการป […]

กำหนดการสอบประจำปี 2562

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ สอบข้อเขียน  – MCQ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12 […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2562 (อัพเดดเฉลย)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล