ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2562

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ฝึกอบรมและสอบ 02/2562

เรื่อง การยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2562

       ตามที่แพทยสภามีประกาศเรื่องการยื่นคาขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2562 โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบดาเนินการตามที่ราชวิทยาลัยต่างๆ กาหนดนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในการกากับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ดังนี้

1. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อ หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ พ.ศ. 2562 มายังราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีการบันทึกลงใน website: http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/ โดย – สาขาวิชาในสถาบันฝึกอบรมใช้ User: T5******** ลงทะเบียนแพทย์ที่เห็นสมควรให้สมัครสอบในปี 2562 – สถาบันฝึกอบรมใช้ User: T4*** รับรองแพทย์ที่ลงทะเบียนตามข้อ 1

2. กาหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ตามข้อ 1 ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้

(1) ใบสมัคร : กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงในกรอบที่กาหนด

(2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสาเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)

(3) สาเนาบัตรประชาชน

(4) สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)

(5) สาหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

– หนังสือรับรองฉบับจริง / หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นๆ กาหนด หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากาลังรับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านชั้นปีสุดท้ายตามเกณฑ์หลักสูตรสาขา/อนุสาขานั้นและจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ หรือ

– หนังสือรับรองฉบับจริง ว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจาสาขา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ ราชวิทยาลัยที่กากับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรตามที่

เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆกาหนดสาหรับสาขาประเภทที่1 หรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า6 เดือนสาหรับสาขาประเภทที่2 หรือ

– กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดยแพทยสภา

(6) สาหรับผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

– หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆจากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(ที่ยังไม่หมดอายุ)

– หนังสือรับรองฉบับจริงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจาสาขา/อนุสาขานั้นๆโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่เกณฑ์หลักสูตรสาขานั้นๆกาหนดในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯรับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา

(7) เอกสารอื่นๆตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯตามสาขา/อนุสาขากาหนดเพิ่มเติม

(8) เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขาให้ดูรายละเอียดตามคุณสมบัติผู้สมัครแยกตามสาขา/อนุสาขา

3.2 วิธีการสมัคร

(1) จัดทาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆตามข้อ3.1 ในรูปแบบเอกสารพร้อมสาเนาเพิ่มตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกาหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(2) ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกาหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้(ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี”ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลขที่043-274623-0 (แนบหลักฐานการชาระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)

(3) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาระเงินมาที่สานักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี50 ปีชั้น7 เลขที่2 ซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ10310 ภายในวันที่30 เมษายน2562 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่25 เมษายน2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

ประกาศราชวิทยาลัย

หลักฐานการสมัครสอบ

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ