การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 34

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 34 Update in Endocrinology วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระ […]

Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

แนวเวชปฏิบัติเรื่องการใช้ยาในการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนโดย The Endocrine Society มีจุดสำคัญดังนี้ รักษาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉ […]

Treatment of Diabetes in Older Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

แนวเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุโดย Endocrine Society มีเนื้อหาน่าสนใจหลายส่วน ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยเบาหวานในคนกลุ่มนี้แนะนำให้คัดกรอ […]