Euglycemic diabetic ketoacidosis

Euglycemic diabetic ketoacidosis เป็นภาวะฉุกเฉินของเบาหวาน ที่มีเลือดเป็นกรดจากคีโตนคั่ง หากแต่ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูง หรือสูงเพียงเล็กน้อย มักไม่เกิ […]