Prevalence of asymptomatic radiographic vertebral fracture in postmenopausal Thai women

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอุบัติการณ์ของการพบกระดูกสันหลังหักโดยไม่มีอาการจากภาพรังสี ในผู้หญิงไทยวัยหมดระดู จัดทำโดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวบรวมผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 1062 คน จาก 5 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผลการศึกษาพบว่า 29% หรือ เกือบหนึ่งในสามของหญิงไทยวัยหมดระดู มีกระดูกสันหลังหักอย่างน้อย 1 ตำแหน่งโดยที่ไม่มีอาการ ตำแหน่งที่พบบ่อยคือระดับ T11-L1

การประเมินภาวะกระดูกสันหลังหัก หรือ vertebral fracture assessment (VFA) ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการใช้ร่วมประเมินภาวะ osteoporosis

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

https://link.springer.com/article/10.1007/s11657-020-00762-z

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ