One hundred years of insulin therapy

ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบร้อยปีของการคิดค้นอินซูลิน นับเป็นการรักษาที่ช่วยชีวิตผู้เป็นเบาหวานจำนวนมาก จากเดิมเป็นโรคที่ถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่ได้ร […]