ผลของโรคโควิด 19 ต่อระบบต่อมไร้ท่อ

โรคโควิด 19 ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลกต่อเนื่องนานหลายปี เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสนี้มากขึ้นว่าส่งผลกับร่างกายมากกว่าแค่ในระบบทางเด […]

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 37

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 37 วันที่ 20-22 กรฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย   […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2565

  เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ.2565 &nbs […]