แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวดสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ปัจจุบันมีการรักษาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดให […]

Endocrine-related adverse conditions in patients receiving immune checkpoint inhibition: an ESE clinical practice guideline

ทาง European Society of Endocrinology หรือ ESE ได้ออกแนวทางในเวชปฏิบัติเกี่ยวกับ endocrine-related adverse conditions ที่เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษ […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2565

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม กองอายุรกรรม โรงพยาบาล พระมงกุฏเกล้า ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ง […]