ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยได้จัดทำและเผยแพร่คำแนะนำเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน มูลนิ […]