Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2566

  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญแพทย์และผู้ […]

Perioperative Evaluation and Management of Patients on Glucocorticoids

การให้สเตียรอยด์ในช่วงผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้สเตียรอยด์มาก่อนหรือสงสัยภาวะ adrenal insufficiency ยังมีข้อถกเถียงกันในหลายๆ guideline ไม่ว่า […]