Obesity in Adolescents

ภาวะ obesity ใน adolescents หรือ ในช่วงอายุ 10-19 ปี เป็นภาวะที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ และ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ  review นี้ตีพิมม์ใน New England Journal […]

แอสปาร์แตมทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่?

“สารทดแทนความหวาน” หรือ “น้ำตาลเทียม” (Artificial Sweeteners) เป็นสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเติมรสชาติหวานให้กับอาหารและเครื่องดื่ม […]

Approach to the Patient: Preventing Adrenal Crisis Through Patient and Clinician Education

ภาวะ adrenal crisis เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในผู้ที่มีภาวะ adrenal insufficiency แม้ว่าจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้ การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง […]