Approach to the Patient: Preventing Adrenal Crisis Through Patient and Clinician Education

ภาวะ adrenal crisis เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในผู้ที่มีภาวะ adrenal insufficiency แม้ว่าจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้ การให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย รวมถึงการที่แพทย์มีความรู้ว่าผู้ป่วยกลุ่มใดมีความเสี่ยงต่อภาวะนี้ และ ให้รักษาถูกต้องและทันถ่วงที มีความสำคัญมากในการป้องกันภาวะนี้ ในบทความนี้ ตีพิมม์ใน The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism  ได้ยกตัวอย่างผู้ป่วย 3 กรณี เพื่อเน้นถึงปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ไข ส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องแก่ทั้งผู้ป่วยและแพทย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://academic.oup.com/jcem/article/108/7/1797/6984891

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ