2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes

Cardiovascular disease ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญในผู้เป็นเบาหวาน ในปัจจุบันการดูแลผู้เป็นเบาหวานจึงควรคำนึงถึงการรักษาที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต […]

แนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน 2566

แนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน 2566 Clinical Practice Guideline for Diabetes 2023 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคเบา […]