Shape the Future of Diabetes

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง Shape the Future of Diabetes ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 […]

ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบ 2

    การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2567  รอบที่ 2 ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย […]