Shape the Future of Diabetes

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง Shape the Future of Diabetes ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 […]

ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบ 2

    การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2567  รอบที่ 2 ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2567

เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2567   ตามที่แพ […]

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39 วันที่ 10-12 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย […]