ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2567

เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2567

 

ตามที่แพทยสภามีประกาศเรื่องการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2567 โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบดำเนินการตามที่ราชวิทยาลัยต่าง ๆ กำหนดนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2567 ดังนี้

  1. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ฯ พ.ศ. 2567 มายังราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีการบันทึกลงใน  website: http:/www.tmc.or.th/tcgme/Tier/ โดย

         – สาขาวิชาในสถาบันฝึกอบรมใช้ User: T5******** ลงทะเบียนแพทย์ที่เห็นสมควรให้สมัครสอบในปี 2567

         – สถาบันฝึกอบรมใช้ User: T4*** รับรองแพทย์ที่ลงทะเบียนตามข้อ 1

  1. กำหนดเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567
  2. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

         3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ตามข้อ 1 ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้

(1) ใบสมัคร : กรอกข้อมูลด้วยตนเองทาง website: www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงในกรอบที่กำหนด

(2) สำเนาบัตรประชาชน

(3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่ยื่นสมัคร)

(4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD (ที่ยังไม่หมดอายุ)

(5) สำเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาหลัก (เฉพาะกรณีสมัครสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

(6) เอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติงานประจำสาขา

     (6.1)  กรณีสอบเพื่อวุฒิบัตร ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

             – หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันที่ฝึกอบรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานว่ากำลังจะสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหรือการปฏิบัติงานประจำสาขาในปี 2567 โดยต้องผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วนก่อนวันสอบ

           – หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานประจำสาขาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ตามขั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน หรือ

    (6.2)  กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ ให้ยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

            – หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ได้หนังสืออนุมัติหรือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

            – หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจำสาขา/อนุสาขานั้น ๆ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าตามที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว. 1) สาขานั้น ๆ กำหนด ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบสาขา/อนุสาขานั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา รวมทั้งผ่านการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (EntrustableProfessional Actvities: EPA) ตามชั้นขีดความสามารถที่มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) สาขานั้นกำหนดอย่างครบถ้วน

   (6.3)  กรณีปรับเพื่อหนังสืออนุมัติ กรณีพิเศษ

          – เอกสารหลักฐาน/หนังสือรับรอง วว. จากราชวิทยาลัยฯ (ฉบับนี้ราชวิทยาลัยจะออกรวมให้เฉพาะท่านที่ยื่นเรื่อง ปี 2567)

         – ชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนจำนวน 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐานการชำระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)

          – ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 2 ชุด มาที่สำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

(7)  เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามสาขา/อนุสาขา กำหนดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ หลักฐานการสมัครสอบ 2567)

(8)  เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดตามคุณสมบัติผู้สมัครแยกตามสาขา/อนุสาขา

 

3.2  วิธีการสมัคร

(1) จัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3.1 ในรูปแบบเอกสาร พร้อมสำเนาเพิ่มตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกำหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้

(2) ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 11,100.00 บาท ( ค่าสมัครสอบได้รวมค่าวุฒิบัตรฯ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ) ตามที่สาขา/อนุสาขานั้นประกาศกำหนดไว้ตามรายละเอียดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้ โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐานการชำระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)

(3) ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน จำนวน 2 ชุด มาที่สำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

 

หมายเหตุ เอกสารการสมัครสอบทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่เพิ่มเติมจากสมาคมฯ 2 ชุด แนบส่งไปพร้อมเอกสารสมัครสอบที่จะส่งให้ราชฯ / ยกเว้น ผลงานวิจัยที่เป็นรูปเล่ม+แฟลชไดรฟ์  ให้ส่งมาที่  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ