Obesity in Adolescents

ภาวะ obesity ใน adolescents หรือ ในช่วงอายุ 10-19 ปี เป็นภาวะที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ และ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ  review นี้ตีพิมม์ใน New England Journal […]

Approach to the Patient: Preventing Adrenal Crisis Through Patient and Clinician Education

ภาวะ adrenal crisis เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในผู้ที่มีภาวะ adrenal insufficiency แม้ว่าจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้ การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง […]

Perioperative Evaluation and Management of Patients on Glucocorticoids

การให้สเตียรอยด์ในช่วงผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้สเตียรอยด์มาก่อนหรือสงสัยภาวะ adrenal insufficiency ยังมีข้อถกเถียงกันในหลายๆ guideline ไม่ว่า […]

Approach to the Patient With Nonalcoholic Fatty Liver Disease

โรคไขมันพอกตับ (Non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) คือภาวะความผิดปกติของตับที่เกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับที่มีปริมาณมาก มีความสัมพันธ์กับภ […]