พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2563

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ(Endocrine Society Award for Distinguished Research in Endocrinology) ปี พ.ศ. 2563 จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการปร […]

พิธีมอบรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ ประจำปี พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ   รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อม […]

พิธีแจกรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 1. รางวัล Endocrine Society Endocrinology Award  มีผู้ได้รับรางวัล 2 […]

พิธีมอบวุฒิบัตรแด่อายุรแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม สำเร็จการฝึกอบรมในปี พ.ศ.2559

นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย