The ageing thyroid: implications for longevity and patient care

ฮอร์โมนไทรอยด์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา การเจริญเติบโต และพลังงาน การเผาผลาญอาหาร ในผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของไทรอยด์ผ่านกลไกต่างๆ ใน revie […]

วันกระดูกพรุนโลก 20 ตุลาคม

20 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก เนื่องจาก 1 ใน3ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชาย ที่อายุมากกว่า  50 ปี ประสบปัญหากระดูกพรุนและกระดูกหักจากโรคกระ […]

ผลของสารนิวเคลียร์รั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม

จากกรณี ซีเซียม-137 ที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ความจริงแล้วเคยมีเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมา ที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ครั้งนั้น วันที่ 1 […]

Approach to the Patient With Nonalcoholic Fatty Liver Disease

โรคไขมันพอกตับ (Non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) คือภาวะความผิดปกติของตับที่เกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับที่มีปริมาณมาก มีความสัมพันธ์กับภ […]